»

20

Th4
Học chữ Trung Quốc qua bộ 8: Học chữ Văn, Cấn, Ma, Âm, Cổ, Dược, Thị, Bốc, Nạch, Bóng, Hào, Á, Mịch, Sơ, Sổ, Phết, Móc, Chủ, Hễ, Phương, Băng, Tiết, Vô, Nhất, Nôm

Học chữ Trung Quốc qua bộ 8: Học chữ Văn, Cấn, Ma, Âm, Cổ, Dược, Thị, Bốc, Nạch, Bóng, Hào, Á, Mịch, Sơ, Sổ, Phết, Móc, Chủ, Hễ, Phương, Băng, Tiết, Vô, Nhất, Nôm

1文 2. 艮 3. 鬼–音 4. 鼓–龠 5. 氏 6. 卜–疒 7. 彡–爻 8. 襾–冖–疋–亠 9. 丶–丿–亅–丨 10. 匚–匸–冫–卩 11. 无–一 wén 1 文 gěn / gèn 2. 艮 guǐ yīn 3. 鬼 – 音 gǔ yuè 4. 鼓 – 龠 shì 5. 氏 bǔ 6. 卜 – 30098 xiǎn / shān yáo 7. 彡 […]